Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Sawl rheswm da dros brofi’ch larwm mwg

Yn ddiweddar rydym wedi ymuno gyda myfyrwyr effeithiau gweledol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a’r canwr a chyfansoddwr Daniel Lloyd i gynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.  

Maer fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u harferion beunyddiol, a thrac sain bachog – mae’n cael ei hysbysebu ar  ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar y radio.

Mae’r fideo’n amlygu’r rhesymau da dros brofi’ch larwm yn rheolaidd – mae llawer yn meddwl na fydd tân yn digwydd iddynt hwy ond rydym ni’n gwybod bod tân yn gallu digwydd unrhyw bryd yn unrhyw le ac felly fe all larwm mwg sy’n cael ei brofi’n rheolaidd achub eich bywyd. 

Gwyliwch y fideo a helpwch ni i ledaenu’r neges bwysig hon – hoffwch, rhannwch ac ail drydar y fideo sydd ar ein ffrwd Facebook page a Twitter #ProfadyLarwm

Atal tanau yn ymwneud ag ysmygu

Mae nifer y bobl sydd yn ysmygu yng Ngogledd Cymru wedi gostwng yn gyson dros y ddegawd ddiwethaf, a'r mis yma byddwn yn nodi Diwrnod Dim Ysmygu sydd yn annog pobl ar hyd a lled y wlad i roi’r gorau iddi unwaith ac am byth.

Rydw i yn croesawu’r cynnydd yn y nifer y bobl sydd yn penderfynu rhoi’r gorau i ysmygu gan fod ysmygwyr yn llawer mwy tebygol o ddioddef tân yn y cartref.

Mae diffoddwyr tân wedi  cael eu galw at 121 o danau yn y cartref dros y pedair blynedd diwethaf. 

Yn aml iawn, mae tanau yn y cartref a achosir gan ddefnyddiau ysmygu hefyd yn cynnwys ffactorau cyfrannol eraill, megis yfed alcohol - ond mae sigaréts yn beryglus ynddynt eu hunain, a phan gyfunir hwy ag esgeulustod neu flinder gallant arwain at drychineb.

 

 

 

 

 

 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen