Croeso gan Y Prif Swyddog

 Atal tanau yn ymwneud ag ysmygu

Mae nifer y bobl sydd yn ysmygu yng Ngogledd Cymru wedi gostwng yn gyson dros y ddegawd ddiwethaf, a'r mis yma byddwn yn nodi Diwrnod Dim Ysmygu sydd yn annog pobl ar hyd a lled y wlad i roi’r gorau iddi unwaith ac am byth.

Rydw i yn croesawu’r cynnydd yn y nifer y bobl sydd yn penderfynu rhoi’r gorau i ysmygu gan fod ysmygwyr yn llawer mwy tebygol o ddioddef tân yn y cartref.

Mae diffoddwyr tân wedi  cael eu galw at 121 o danau yn y cartref dros y pedair blynedd diwethaf.   Yn aml iawn, mae tanau yn y cartref a achosir gan ddefnyddiau ysmygu hefyd yn cynnwys ffactorau cyfrannol eraill, megis yfed alcohol - ond mae sigaréts yn beryglus ynddynt eu hunain, a phan gyfunir hwy ag esgeulustod neu flinder gallant arwain at drychineb.

Bydd nifer o bobl yn gwneud penderfyniad mawr fis yma gan ddewis gwneud i ffwrdd â’u sigaréts unwaith ac am byth a defnyddio sigaréts electronig, neu e –sigaréts, yn eu lle.  Mae’r teclynnau hyn yn troi hylif yn anwedd, sydd yn efelychu’r arfer o ysmygu tybaco, ac mae’r teclynnau hyn wedi helpu nifer i roi’r gorau iddi.  

Ond, mae pob e-sigarét yn defnyddio batri y gellir ei ailwefru i bweru’r anweddydd, ac mae’n rhaid ailwefru’r batri yn rheolaidd.  Mae nifer o danau wedi cael sylw cenedlaethol wedi  i fatri orboethi neu ffrwydro wrth wefru.

Felly er fy mod yn annog pawb i roi’r gorau iddi fis yma, rwyf hefyd yn eich annog i gymryd pwyll os ydych yn penderfynu newid matsis am wefrydd. Cofiwch ddilyn cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr a defnyddiwch y batri a’r gwefrydd a  ddaeth gyda’r e-sigarét yn unig.

Fodd bynnag, os nad ydych yn barod i roi’r gorau iddi eto, gallwch gymryd ychydig o ragofalon tân syml i atal tân yn y cartref.  Mae’r rhain yn cynnwys cymryd gofal arbennig pan fyddwch wedi blino, os ydych wedi bod yn cymryd cyffuriau neu yfed alcohol, a pheidio ysmygu yn y gwely – os oes rhaid i chi  orffwys, peidiwch â thanio.  Gallwch bendwmpian a rhoi eich gwely ar dân.

Cofiwch, peidiwch byth â gadael sigaréts, sigarau a phibau yn llosgi heb neb i gadw llygaid arnynt a phrynwch fatsis a thanwyr sydd yn ddiogel rhag plant a chadwch hwy ymhell o gyrraedd plant.  Hefyd, defnyddiwch flwch llwch pwrpasol a thrwm na all gael ei droi drosodd yn hawdd iawn ac sydd wedi ei wneud o ddefnydd anhylosg. Gwnewch yn siŵr nad ydy’ch sigarét yn dal i losgi ar ôl i chi orffen gyda hi - diffoddwch hi, yn llwyr.

Ac yn olaf, rhowch y lludw mewn blwch llwch, ac nid mewn bin sydd yn cynnwys sbwriel eraill – a pheidiwch â gadael i’r lludw neu fonion sigaréts bentyrru yn y blwch llwch. 

Ac wrth gwrs y cyngor gorau posibl yw bod mor barod â phosib rhag tân, drwy wneud yn siŵr bod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a llwybrau dianc clir i’ch galluogi chi a’ch teulu i fynd allan mor gyflym â phosib.

 

Cadwch mewn cysylltiad!

Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, hoffwch ni ar Facebook a dilynwch ni ar Twitter ac Instragram am gyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau ac i dderbyn y newyddion diweddaraf am y Gwasanaeth. 

Ewch i www.facebook/northwalesfireservice, dilynwch ein negeseuon trydar @NorthWalesFire neu dilynwch ni ar Instagram  - northwalesfire.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen